دوره حرفه ای سه روزه پاکسازی پوست

دوره حرفه ای سه روزه پاکسازی پوست + دوره حرفه ای سه روزه فیشیال
مدت زمان دوره ۳ روز
دوره حرفه ای سه روزه پاکسازی پوست
برگزاری در آموزشگاه گوهرپژوه

در این دوره مدرک فنی و حرفه ای ارائه میشود. باید بدانید که گواهینامه های مهارت فنی حرفه ای در تمام دنیا اعتبار دارد. گواهی نامه های مهارت فنی حرفه ای که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر شده و برای مدت مشخص دارای اعتبار قانونی بوده و قابل تایید است . اما گواهینامه های صادره از شرکت ها و موسسات آموزشی متفرقه مغایر با مقررات بوده و فاقد ارزش قانونی است. کارآموزان و مهارت جویان برای دریافت این مدرک طبق ضوابط سازمان آموزش فنی و حرفه ای در آزمونهای هماهنگ یا آنلاین سازمان فنی و حرفه ای که پس از پایان دوره می باشد، شرکت کرده و موفق به کسب نمره قبولی شود

  • مدت زمان دوره ۳ روز